Impressum

Ansvaret for indholdet:

Barbara Struve
Ringstraße 7
24983 Handewitt

Email: webmaster@flensburgtours.de

Almindelige forretningsbetingelser:

1.
Ved byrundture er gruppestørrelsen max 25 personer. Skulle gruppen være større, bliver et tilsvarende antal guider tilkaldt mod honorar.
2.
Betalingen for turene sker kontant til guiden. i begyndelsen af turen / busturen Der udstedes en kvíttering.
3.
En aflysning / storno kan kun ske op til dagen før den bestilte guidning. Denne skal stedse ske skriftligt i e-mail-form. Er der tale om en tidsfrist på 10 dage og mere mellem aflysning og den aftalte guidning, skal der ikke betales noget. Sker aflysningen senere, skal et beløb på 50 % af den aftalte ydelse erlægges.
4.
Indtræffer der en forsinkelse hos den rekvirerende part, overholder guiden, såfremt andet ikke er aftalt, en ventetid på en halv time fra det aftalte tidspunkt. Er ventetiden passeret, betragtes guidningen som aflyst og begrunder et kautionstbeløb på størrelse med det aftalte guide-honorar.
5.
Guiden hæfter kun ved groft uagtsom eller forsætlig handling, dette gælder ikke for erstatningskrav for svie og tort over for liv og helbred.
6.
Guideturens rekvirator anerkender disse konditioner ved ordregivelse.
7.
Enkelte deles eventuelle uvirksomhed i denne kontrakt har ikke hele kontraktens uvirksomhed til følge. De øvrige bestemmelser forbliver i kraft.

Udelukkelse af hæftelse

Onlinetilbuddets indhold:
Udgiveren forbeholder sig udtrykkeligt retten til at ændre på, supplere, slette dele af siderne eller hele tilbuddet uden særligt varsel, eller at indstille publiceringen for et tidsrum eller endegyldigt.

Henvisninger og links
Ved direkte eller indirekte henvisninger til fremmede internetsider (links), som ligger uden for udgiverens ansvarsområde, ville et ansvar alene kunne gøres gældende for det tilfælde, hvor udgiveren har kendskab til indholdet og hvor det er teknisk muligt og i givet fald rimeligt at forhindre brugen i tilfælde af retsstridige indhold. Udgiveren erklærer hermed højtidieligt, at der på idspunktet for link-sætningen ikke kunne erkendes et illegalt indhold på de med-linkede sider.

Databeskyttelse
Såfremt der inden for internetudbuddet består en mulighed for indgivelse af personlige eller forretningsmæsige oplysninger (e-mailadresser, navne, postadresser) sker overdragelsen af disse data fra brugerens sdie på udrykkelig frivillig basis.

Denne ansvarsfriheds retsgyldighed
Denne ansvarsfrihed bør betragtes som den del af inrenettilbuddet, hvorfra skulle blive henvist på denne side. Såfremt dele eller enkelte formuleringer i denne tekst ikke, ikke mere eller ikke fuldstændigt skulle svare til den gældende retstilstand, er de øvrige dele af dokumentet og disse gyldighed uberørt heraf.